การศึกษา

ม.ขอนแก่น เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยต่อยอดสร้างนวัตกรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต

ม.ขอนแก่น เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยต่อยอดสร้างนวัตกรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มข.พื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ว่า มข.ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มข.จึงถือเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่ช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึง จุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มข.เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ทั้งของชาติไทย และสากล

การศึกษา