‘สนทนา’ AI อวตาร์ตอบคำถามอัตโนมัติ หนุนปฏิสัมพันธ์คน-หุ่นยนต์

สนทนา (Sontana) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการโต้ตอบอัตโนมัติโดยใช้ “อวตาร์” เป็นตัวกลางสื่อสาร เพียงแค่ซักถาม

สนทนาจะตอบข้อสงสัยดังกล่าวด้วยเสียงอย่างเจนด้วยตัวเลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษงานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่ต้องการนำโนว์ฮาวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาปฏิวัติวิถีการสื่อสารเนื่องจากปัจจุบันผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเอไอมากขึ้น และยังตอบโจทย์สังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก

คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ผู้คนทุกแห่งในโลกจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้เอไอมากถึง 4,800 ครั้งต่อวันหรือคิดเป็นทุก 18 วินาที ดังนั้น การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มสนทนาถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศเมือง

เทคโนโลยี

อัษฎางค์ แตงไทย และชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ นักวิจัยเนคเทค ผู้วิจัยและพัฒนา “สนทนา: Sontana” พัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาพร้อมอวตาร์ (Conversational Avatar AI) ให้บริการตอบคำถามผ่านการสนทนาโต้ตอบแทนการพิมพ์ สามารถแปลงเสียงพูดภาษาไทย ออกมาเป็นข้อความตัวอักษรแบบไม่จํากัดเนื้อหา

การทำงานของสนทนารองรับข้อมูลเสียงป้อนเข้าแบบต่อเนื่อง (Streaming) กล่าวคือ สามารถโต้ตอบได้คล้ายมนุษย์พูดคุยกันทั่วไป โดยไม่จํากัดความยาวเสียง สามารถทําความเข้าใจคําถาม พร้อมค้นหาคําตอบที่ตรงกับความต้องการตามองค์ความรู้ที่สอนระบบ และแสดงท่าทางประกอบขณะพูดโต้ตอบ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> เผยภาพเรนเดอร์ iPhone 15 Pro